ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van In Car Systems vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door In Car Systems schriftelijk is bevestigd.

1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Apeldoorn, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

1.4 Afspraken met personeel van In Car Systems binden In Car Systems niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan In Car Systems, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door In Car Systems met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan In Car Systems een opdracht tot Inbouw van Auto elektronica en aanverwanten wenst te verstrekken of verstrekt, In Car Systems van haar wenst te kopen of koopt en/of door haar wenst te laten inbouwen of laat inbouwen of repareren, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.8 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden In Car Systems slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.9 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht per E-mail -vooropgesteld dat deze E-mail met een zgn. niet automatisch verzonden ‘reply’ is bevestigd- hieraan gelijkgesteld.

2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. In Car Systems is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

2.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door In Car Systems gewerkte uren en de daadwerkelijk door In Car Systems gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4 Alle door In Car Systems opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings , koeriers- en verzendkosten en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

2.6 Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

2.7 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal In Car Systems gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van grondstofprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor In Car Systems kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen, in welk geval opdrachtgever in geval van consumentenkoop het recht heeft de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan In Car Systems te voldoen.

2.8 Eventuele montage of installatiewerkzaamheden zijn slechts in de opgegeven prijzen begrepen, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

2.9 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de artikelen, verplichten In Car Systems niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de geleverde goederen te weigeren.

2.10 Bij installatiewerkzaamheden zijn ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten en gewichten zo nauwkeurig mogelijk, doch niet absoluut bindend; kleine onvermijdelijke verschillen bij de uitvoering kunnen In Car Systems op geen enkele wijze worden tegengeworpen. De uitvoering zal geschieden in de normale werktijden.

3. OPDRACHTEN

3.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. In Car Systems is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan In Car Systems kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk per E-mail aan In Car Systems ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door In Car Systems zijn bevestigd.

3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan In Car Systems alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (Gereserveerde tijd en voorrijkosten) te vergoeden. Indien In Car Systems dat wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden In Car Systems eerst na schriftelijke acceptatie.

3.6 In Car Systems behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 In het geval van levering van materialen door de opdrachtgever is In Car Systems, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van In Car Systems, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden units, kisten, dozen of pakken.

4.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling".

4.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van In Car Systems, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft In Car Systems enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever In Car Systems bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en dit door In Car Systems schriftelijk is bevestigd.

4.5 Het eventueel door In Car Systems te verwerken of in te bouwen materiaal dient tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van In Car Systems een niet franco zending te weigeren.

4.6 Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan In Car Systems het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

4.7 Indien opdrachtgever de goederen niet binnen de sub 6 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de goederen, voorzover deze niet door de verzekeraar van In Car Systems worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.

4.8 Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de voor hem verrichte inbouw heeft plaatsgevonden, dient de betrokken automobiel 24 uur te worden afgehaald, bij gebreke waarvan In Car Systems het recht heeft aan opdrachtgever stallingskosten in rekening te brengen.

4.9 Indien opdrachtgever de automobiel niet binnen de sub 8 van dit hoofdstuk gestelde termijn afhaalt, komt alle schaden aan de automobiel, voorzover deze niet door de verzekeraar van In Car Systems worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.

4.10 De door In Car Systems te leveren goederen worden altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever verzonden, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van In Car Systems.

4.11 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

4.12 Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

4.13 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover het te verwerken of in te bouwen materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, op de overeengekomen tijd bij In Car Systems wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien tengevolge van niet tijdige levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extratransport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal In Car Systems daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet tijdige levering door de opdrachtgever is In Car Systems gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het te verwerken of in te bouwen materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, dient door opdrachtgever te geschieden.

4.14 Alle leveringstijden worden door In Car Systems steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van In Car Systems eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.15 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan In Car Systems kennis geeft, onverminderd het recht van In Car Systems om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat In Car Systems omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.16 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met In Car Systems voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft In Car Systems het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan In Car Systems verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4.17 Ten onrechte aan In Car Systems geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

4.18 In Car Systems is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van In Car Systems een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

4.19 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens In Car Systems bij of voor opdrachtgever te werk gesteld personeel, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 1.000,--, voor elke overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.

4.20 Indien In Car Systems goederen, materialen of een automobiel van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen, materialen en/of automobiel onder zich te houden totdat alle kosten die In Car Systems gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever -ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen/materialen/automobiel van de opdrachtgever- geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft In Car Systems ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

4.21 In Car Systems verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

4.22 Indien tijdens de uitvoering van een door In Car Systems aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan In Car Systems onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft In Car Systems het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door In Car Systems reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1 Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door In Car Systems een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

5.2 De met In Car Systems overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan In Car Systems door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan In Car Systems van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

5.4 Ingeval van overmacht zal In Car Systems daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting In Car Systems het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. KLACHTEN EN GARANTIE

6.1 Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. In Car Systems is niet aansprakelijk voor druk , schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van In Car Systems als bindend.

6.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan In Car Systems worden gemeld, terwijl de be of verwerking onverwijld dient te worden gestaakt en/of het gebruik zoveel mogelijk dient te worden beperkt.

6.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6.4 Opdrachtgever zal alle door In Car Systems voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door In Car Systems in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie of de ontstane schade.

6.5 Indien In Car Systems een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van In Car Systems de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.

6.6 Bij herlevering zal rekening worden gehouden met het profijt dat de opdrachtgever inmiddels van het geleverde heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.7 In Car Systems aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

6.8 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft In Car Systems niet; met name zal In Car Systems in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

6.9 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

6.10 In Car Systems is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan In Car Systems verstrekte garantie. Garantie wordt slechts verleend op het juist functioneren van de geleverde componenten op zich; op de juiste werking van andere componenten die op de geleverde componenten zijn aangesloten en op de wisselwerking hiertussen wordt geen garantie gegeven

6.11 Voor door derden door bemiddeling van In Car Systems geleverde zaken is In Car Systems nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

6.12 Garantie wordt slechts verleend op apparatuur die volledig aan In Car Systems is betaald.

6.13 Bij Inbouw van Auto electronica wordt zes maanden garantie verstrekt; voor ruilunits geldt een garantieperiode van een jaar..

6.14 Bij reparatie wordt slechts garantie verleend op de vervangen onderdelen, voorzover de fabrikant van de desbetreffende onderdelen hierop garantie verleent. Op de reparatie zelf wordt nimmer garantie gegeven.

6.15 Bij levering van auto elektronica wordt slechts garantie gegeven op het volgens de bijbehorende productomschrijving correct werken van het desbetreffende apparaat zelf. Op de eventuele storingen van het geleverde op andere apparaten evenals op de storingen van andere apparaten op het geleverde wordt geen garantie verleend.

6.16 Indien In Car Systems ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen haar eigendom.

6.17 De garantie wordt slechts verleend op vertoon van de factuur, welke door opdrachtgever bewaard dient te worden. In Car Systems aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij verlies van dit document.

6.18 De garantie vervalt indien:

a. de gebruikers en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;

b. de opdrachtgever het onderhoud of de reparatie, dan wel de plaatsing of verplaatsing aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door In Car Systems zijn aangesteld;

c. schade aan en/of gebreken in de constructie van de apparatuur zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden.

6.19 De garantie op auto elektronica vervalt bovendien indien:

a. Het voertuig inclusief elektronica van eigenaar wisselt;

b. het uiterlijk grof is beschadigd en of kabels zijn doorgeknipt;

c. er belangrijke onderdelen ontbreken.

6.20 De garantie op Ritresgistratie vervalt ook indien:

a. er sabotage geconstateerd is;

b. het uiterlijk grof is beschadigd;

c. er belangrijke onderdelen ontbreken.

6.21 Indien inbouw door opdrachtgever zelf of door hiertoe niet door In Car Systems aangestelde derden is verricht, wordt door In Car Systems geen enkele garantie gegeven op gebreken of tekortkomingen die mogelijkerwijze het gevolg kunnen zijn van onjuiste of onoordeelkundige electrische of elektronische aansluiting.

6.22 Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de bovenomschreven garantie valt, is uitsluitend ter beoordeling van In Car Systems.

6.23 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door In Car Systems zijn bevestigd.

6.24 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken aan de geleverde goederen alsmede aan de carrosserie van de ter inbouw geleverde motorvoertuigen zoals krassen, deuken e.d. zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct na (af)levering.

6.25 Bij reparatie worden vervangen materialen en/of goederen alleen aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze dat uitdrukkelijk wenst en deze wens voor de reparatie aan In Car Systems te kennen geeft. In het andere geval worden de materialen eigendom van In Car Systems, zonder dat opdrachtgever terzake enige vergoeding aan In Car Systems in rekening kan brengen.

6.26 Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 In Car Systems draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door In Car Systems te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

7.2 In Car Systems aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

7.3 In geen geval aanvaardt In Car Systems aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

7.4 Opdrachtgever is gehouden In Car Systems schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen In Car Systems instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

7.5 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

7.6 In Car Systems verplicht zich de door opdrachtgever ter verwerking of inbouw geleverde materialen/motorvoertuigen alsmede de van opdrachtgever ontvangen tekeningen/ontwerpen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt.

7.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuistheden in werkorders, onjuiste en/of onvolledige gegevens..

7.8 Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan In Car Systems of voor wijziging daarvan, is In Car Systems niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.9 Adviezen worden door In Car Systems naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

7.10 In Car Systems aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de producent van de geleverde producten opgegeven (chemische) samenstelling, mate van verontreiniging en stralingsintensiteit, verder gaand dan de door de betrokken producent aanvaarde aansprakelijkheid.

8. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

8.1 Ter voorkoming van onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de door In Car Systems geleverde producten is opdrachtgever, indien hij handelt in een beroep of bedrijf en de door In Car Systems geleverde producten in het kader van zijn bedrijfsuitoefening aan derden verkoopt, verhuurt, least of op andere wijze aan derden ter beschikking stelt, gehouden zijn respectieve wederpartijen een goede en duidelijke productomschrijving en gebruikershandleiding ter beschikking te stellen.

8.2 Indien opdrachtgever de door In Car Systems geleverde producten niet aan de eindgebruiker ter beschikking stelt, maar aan afnemers als bedoeld in Art. 8.1, is hij gehouden in de overeenkomst(en) met deze afnemer(s) dezelfde bedingen op te nemen, als in dit hoofdstuk zijn vermeld.

8.3 Indien en voorzover In Car Systems uit hoofde van productaansprakelijkheid zoals bedoeld in de EEG-richtlijn van 25.07.1985 (PbEG nr. L 210) gehouden is schade te vergoeden onstaan of veroorzaakt door een door haar gefabriceerd, geleverd of in de EEG geïmporteerd GEBREKKIG PRODUCT, zal zij deze schade in zijn geheel kunnen verhalen op opdrachtgever, indien deze het gestelde in de artikelen 8.1 en 8.2 niet is nagekomen.

8.4 Indien opdrachtgever wel heeft voldaan aan het gestelde in de Artt. 8.1 en 8.2, dan zal een ieder, In Car Systems, alsmede iedere volgende leverancier, verhuurder, etc als bedoeld in de Artt 8.1 en 8.2, gehouden zijn een gelijk gedeelte van de schade te vergoeden.

8.5 Indien In Car Systems uit hoofde van de productaansprakelijkheid wordt aangesproken tot vergoeding van de gehele schade en In Car Systems gedwongen wordt deze claim te honoreren, heeft zij overeenkomstig Art. 8.4 een regres op ieder van de volgende afnemers/leveranciers zoals bedoeld in Artt. 8.1 en 8.2.

8.6 Voor het geval op de tegen In Car Systems gerichte vordering tot vergoeding van productschade van toepassing is het recht van een EEG-lidstaat die gebruik heeft gemaakt van de limiteringoptie van art. 16 lid 1, van de EEG-richtlijn van 25.07.1985 (PbEG nr. L 210), sluit In Car Systems, voor het geval een contractspartij uit hoofde van aansprakelijkheid ageert, elke aansprakelijkheid c.q. gehoudenheid tot vergoeding van productschade, die de betreffende limiet te boven gaan, uit.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met In Car Systems gesloten overeenkomsten is nagekomen:

de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;

de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door In Car Systems verrichte of te verrichten diensten;

eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

9.2 Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt In Car Systems voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van In Car Systems zouden worden onttrokken.

9.3 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van In Car Systems de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan In Car Systems zal cederen. Opdrachtgever verleent In Car Systems reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

9.4 Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

9.5 In Car Systems is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens In Car Systems niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000, voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

10. BETALING

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van In Car Systems daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. In Car Systems is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek in Euro.

10.3 Reparaties, verrichtingen en tussenkomsten van monteurs voor particuliere opdrachtgevers dienen direct, zonder enige aftrek, in Euro te worden voldaan.

10.4 Indien in een langere kredietgeving dan vijftien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.5 Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door In Car Systems een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

10.6 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke In Car Systems moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 100, .

10.7 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door In Car Systems doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van In Car Systems zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan In Car Systems cederen. Opdrachtgever verleent In Car Systems reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.8 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft In Car Systems het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door In Car Systems te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien In Car Systems aanleiding ziet zulks te verlangen.

11. GESCHILLEN

11.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

11.2 Op alle overeenkomsten en transacties van In Car Systems is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

11.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

12. SLOTBEPALINGEN

12.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij In Car Systems.

 
Gelezen? Mooi!Klik!